Vinkje
VCA en ISO erkenningen & certificaten
Vinkje
Meer dan 35 jaar ervaring

Bodemsanering industrieel erfgoed

Verhoeve Project Participatie is sinds 2017 betrokken bij de sanering van dit prachtige terrein in Muiden. Op het terrein stond tot 2004 een kruitfabriek en hierdoor is het terrein plaatselijk verontreinigd met kruitgerelateerde stoffen. Het gaat dan om niet-genormeerde energetische verontreinigingen zoals verontreiniging door de explosieve stof trinitrotolueen (TNT). De verontreinigingen zijn aanwezig in de grond en in het grondwater. Daarnaast zijn over een groot deel van het industrieterrein kleine spots met immobiele verontreinigingen aanwezig, die zijn te relateren aan het ophogen of verharden van de locatie. Deze verontreinigingen bestaan uit overwegend zware metalen en in mindere mate uit polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en asbest. Incidenteel is een mobiele olieverontreiniging aanwezig.

De Krijgsman
Kruitfabriek ‘De Krijgsman’ in Muiden sloot in 2004 haar poorten. Het terrein van de voormalige kruitfabriek is vanaf 1702 gebruikt voor de productie van verschillende soorten kruit en heeft een totale oppervlakte van ongeveer 70 hectare. De Koninklijke Nederlandse Springstoffen Fabriek (KNSF) heeft een ambitieus doel gesteld om het terrein in eigen beheer te ontwikkelen tot een prachtig woongebied met volop ruimte voor aanwezige ruige natuur, industrieel erfgoed en oude watergangen. In het plan blijft de oude structuur van het fabrieksterrein met verschillende waterlopen, bomenlanen en enkele fraaie historische gebouwen behouden.

Voor de ontwikkeling is de bodem gefaseerd gesaneerd, waarbij als uitgangspunt een functiegerichte en kosteneffectieve bodemsanering geldt. De complexe verontreinigingssituatie, de tientallen te saneren verontreinigingspots en de grote hoeveelheden vrijkomende en te verwerken verontreinigde grond, maken het ontwikkelen van het oude industrieterrein tot een prestatie van formaat.

Onderzoek en sanering
Als expert op het gebied van bodemsanering is Verhoeve Project Participatie in de arm genomen voor het hele saneringsproces. Van de uitvoering van de grondsanering tot en met de grondwatersanering en zuivering. Maar Verhoeve Project Participatie houdt zich ook bezig met de afstemming met buitenlandse partners om in het veld onderzoek naar springstoffen te kunnen doen. Zusterbedrijf Buro Antares verzorgde de begeleiding en controle van de sanering en regelde dat de afgevoerde grond kon worden verwerkt. Verder zijn de benodigde partijkeuringen uitgevoerd volgens het Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit.

In korte tijd is er een proefruimte ingericht voor het op locatie uitvoeren van analytisch onderzoek om de aan- en afwezigheid van springstoffen in bodemmonsters vast te stellen. Hierdoor was het mogelijk om efficiënt, doeltreffend, snel en sturend te ontgraven.

Voor de locatie-ontwikkeling zijn in de periode van mei 2017 tot eind juni 2018 tientallen immobiele spots ontgraven. Waar mogelijk is de kadastrale aantekening van de gesaneerde percelen verwijderd. De in totaal circa 5.000 m³ vrijgekomen ontgraven grond is vervolgens op het zuidoostelijke deel van het ontwikkelingsgebied herschikt binnen het geval. In een later stadium wordt hierbij nog eens 430 m³ extra grond herschikt. Door de verontreinigde grond te herschikken binnen het geval, is de grond onder voorwaarden her te gebruiken.

Naast de ontgraving van de immobiele verontreinigingen, is ook een kleine 500 m3 mobiele verontreiniging ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Verder zijn de met energetische stoffen verontreinigde bodemspots ontgraven. In totaal is circa 13.500 m³ met springstoffen verontreinigde grond naar een erkende verwerker afgevoerd. Ter plaatse zal het grondwater nog worden gesaneerd over een oppervlakte van 5.000 m².

Ontwikkeling
Op het terrein van de voormalige kruitfabriek verrijst nu een ruim opgezette woonwijk met circa 1.300 eengezinswoningen en appartementen. Dankzij de authentieke ligging ingeklemd tussen het Gooi, Amsterdam en het IJmeer én de bijzondere architectuur, wordt afgerekend met bestaande woonconventies en wordt een uniek woongebied gerealiseerd. Meer informatie is te vinden via de volgende link: www.dekrijgsmanmuiden.nl

Advies nodig?
Vraag een vrijblijvend
Adviesgesprek aan!

Arthur
Commercieel Manager
Arthur Vogelezang

Adviesgesprek

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met ons Commercieel Manager Arthur Vogelezang

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form